ศูนย์ชีวโมเลกุลเพื่อการรักษาและตรวจวินิจฉัยมีความเชี่ยวชาญและศักยภาพในการศึกษาวิจัย เพื่อสร้างองค์ความรู้เกี่ยวกับระบบการสร้างโปรตีนเพื่อประยุกต์ใช้ในการรักษาโรคทางการแพทย์ และผลิตชุดทดสอบในการตรวจวินิจฉัยโรคทางคลินิกที่มีคุณภาพและเป็นไปตามมาตรฐานการผลิต เพื่อสร้างประโยชน์ต่อสังคมและวงการวิจัยในระดับชาติ  
  พันธกิจ  
 
ดำเนินงานวิจัย พัฒนา และประยุกต์ใช้วิธีการทางอิมมูโนวิทยาร่วมกับเทคโนโลยีชีวภาพระดับโมเลกุล เพื่อผลิตชุดทดสอบอย่างง่ายที่สามารถนำไปใช้ในการตรวจวินิจฉัยโรคทางคลินิก
 
พัฒนาศักยภาพระบบการเตรียมชุดทดสอบที่มีคุณภาพและได้มาตรฐานในระดับสากล
พัฒนางานวิจัยที่สร้างองค์ความรู้เกี่ยวกับระบบการสร้างโปรตีนใหม่ๆ มาใช้ทางการแพทย์แบบชีวโมเลกุล เพื่อพัฒนาวิธีการรักษาโรคที่มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น
 
เผยแพร่ผลงานวิจัยและการประยุกต์ใช้สู่สาธารณะ
ให้ความร่วมมือและส่งเสริมการทำงานวิจัยร่วมกัน ทั้งหน่วยงานภาครัฐและภาคเอกชนตลอดจนผู้ที่สนใจ อันไปสู่การพัฒนางานวิจัยในระดับชาติ
 
พัฒนาและส่งเสริมการทำงานร่วมกันในรูปแบบกลุ่มวิจัยที่เข้มแข็ง อันนำไปสู่การพัฒนาศักยภาพของบุคลากรและหน่วยงาน


 
  งานวิจัยประกอบไปด้วย  
 
Gene therapy AOID Strip test
 
     
  Gene Therapy  
   
     
  AOID  
   
     
  Strip test